بلاگ

مشاهده ی برچسب پست ها management

داستان ورود به پیش شتابدهی شتابدهنده آواتک (خوش آمد گویی)

و اما روز ورود تیم های جدید...

داستان ورود به پیش شتابدهی شتابدهنده آواتک (خوش آمد گویی)

و اما روز ورود تیم های جدید...

داستان ورود به پیش شتابدهی شتابدهنده آواتک (خوش آمد گویی)

و اما روز ورود تیم های جدید...

داستان ورود به پیش شتابدهی شتابدهنده آواتک (مصاحبه دوم)

بعد از مصاحبه اول تنهای کاری که باید میکردیم انتظار بود... یک مزیت آواتک و سارا اینه که همه کاراشون بر پایه یک فرآیند و تکنولوژی محور جلو میره ... پس لازم نیست همش بدو بدو کنی و تماس بگیری .. با ایمیل همه کاراشون انجام میشه...

داستان ورود به پیش شتابدهی شتابدهنده آواتک (مصاحبه دوم)

بعد از مصاحبه اول تنهای کاری که باید میکردیم انتظار بود... یک مزیت آواتک و سارا اینه که همه کاراشون بر پایه یک فرآیند و تکنولوژی محور جلو میره ... پس لازم نیست همش بدو بدو کنی و تماس بگیری .. با ایمیل همه کاراشون انجام میشه...